Faculty Members

Physical Education and Sport Culture

OHISHI Junko SAKAI Toshinobu (*) SHIMIZU Satoshi (*)
FUKASAWA Koyo OBAYASHI Taro SAKAMOTO Takuya
SHIMOTAKE Ryoji

Sport Management and Policy

KIKU Koichi (*) SAITO Kenji (*) SHIMIZU Norihiro
DAIGO Ebe

Physical Education and Sport Education

SAITO Mayumi SAKAIRI Yosuke (*) SATO Takahiro
SAWAE Yukinori AMEMIYA Rei KOKUBU Masahiro

Exercise Life Sciences

OMI Naomi (*) SOYA Hideaki (*) TAKEMASA Tohru (*)
NISHIYASU Takeshi (*) OKAMOTO Masahiro FUJII Naoto
MATSUI Takashi

Health and Human Performance Sciences

OKURA Tomohiro (*) ONO Seiji (*) KIZUKA Tomohiro (*)
NABEKURA Yoshiharu (*) NISHIJIMA Takahiko (*) ENOMOTO Yasushi
KATAOKA Chie KIM Satbyul Estella

Exercise and Sport Coaching Science

UCHIYAMA Haruki (*) KUDO Shigetada KOIKE Sekiya (*)
TAKAGI Hideki § FUJII Norihisa (*) HOMMA Miwako §
SENGOKU Yasuo SADO Natsuki TSUNOKAWA Takaaki

*: Research supervisor in Doctoral Program in Physical Education, Health and Sport Sciences
§: The main charge is “Joint Doctoral Program in Advanced Physical Education and Sports for Higher Education”

Expected to retire in March 2023: UCHIYAMA Haruki, KIKU Koichi, NISHIJIMA Takahiko
Expected to retire in March 2024: None
Expected to retire in March 2025: SOYA Hideaki