Faculty Members

Physical Education and Sport Culture

SAKAI Toshinobu (*) SHIMIZU Satoshi (*) FUKASAWA Koyo
OHISHI Junko OHKUMA Chanwoo SAKAMOTO Takuya

Sport Management and Policy

KIKU Koichi (*) SAITO Kenji (*) SHIMIZU Norihiro
DAIGO Ebe

Physical Education and Sport Education

SAKAIRI Yosuke (*) SATO Takahiro SAITO Mayumi
SAWAE Yukinori AMEMIYA Rei KOKUBU Masahiro

Exercise Life Sciences

NISHIYASU Takeshi (*) TAKEMASA Tohru (*) SOYA Hideaki (*)
OHMORI Hajime OMI Naomi (*) MATSUI Takashi
FUJII Naoto

Health and Human Performance Sciences

OKURA Tomohiro (*) KIZUKA Tomohiro (*) NABEKURA Yoshiharu (*)
NISHIJIMA Takahiko (*) ADACHI Kazutaka ENOMOTO Yasushi
ONO Seiji (*) KATAOKA Chie KIM Satbyul Estella

Exercise and Sport Coaching Science

UCHIYAMA Haruki (*) TAKAGI Hideki § FUJII Norihisa (*)
HOMMA Miwako § KOIKE Sekiya (*) SENGOKU Yasuo
TSUNOKAWA Takaaki HONG Sungchan

*: Research supervisor in Doctoral Program in Physical Education, Health and Sport Sciences
§: The main charge is “Joint Doctoral Program in Advanced Physical Education and Sports for Higher Education”
Expected to retire in March 2022: ADACHI Kazutaka, OHMORI Hajime
Expected to retire in March 2023: UCHIYAMA Haruki, KIKU Koichi, NISHIJIMA Takahiko
Expected to retire in March 2024: None
non-tenure-track: HONG Sungchan