Faculty Members

Physical Education and Sport Culture

OHISHI Junko SAKAI Toshinobu (*) SHIMIZU Satoshi (*)
FUKASAWA Koyo OBAYASHI Taro SAKAMOTO Takuya
SHIMOTAKE Ryoji

Sport Management and Policy

SAITO Kenji (*) SHIMIZU Norihiro DAIGO Ebe

Physical Education and Sport Education

SAITO Mayumi SAKAIRI Yosuke (*) SATO Takahiro
SAWAE Yukinori AMEMIYA Rei KOKUBU Masahiro

Exercise Life Sciences

OMI Naomi (*) SOYA Hideaki (*) TAKEMASA Tohru (*)
NISHIYASU Takeshi (*) OKAMOTO Masahiro FUJII Naoto
MATSUI Takashi

Health and Human Performance Sciences

OKURA Tomohiro (*) ONO Seiji (*) KIZUKA Tomohiro (*)
NABEKURA Yoshiharu (*) ENOMOTO Yasushi KATAOKA Chie
KIM Satbyul Estella HIRATA Kosuke

Exercise and Sport Coaching Science

KUDO Shigetada KOIKE Sekiya (*) TAKAGI Hideki §1
FUJII Norihisa (*) HOMMA Miwako §1 SENGOKU Yasuo
SADO Natsuki §2 TSUNOKAWA Takaaki

*: Research supervisor in Doctoral Program in Physical Education, Health and Sport Sciences
§1: The main charge is “Joint Doctoral Program in Advanced Physical Education and Sports for Higher Education”
§2: The main charge is “Doctoral Program in Sports Medicine”

Expected to retire in March 2024: None
Expected to retire in March 2025: SOYA Hideaki
Expected to retire in March 2026: SHIMIZU Satoshi, SHIMIZU Norihiro, NISHIYASU Takeshi, HOMMA Miwako